Условия за Използване на ЕЛИ

СЪС ЗАПОЧВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЕЛИ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТОЗИ ДОКУМЕНТ

Версия: 1.5

Благодарим Ви, за закупуването на този продукт. Нормалната му екслоатация, не би довела до проблеми или нарушаване на клаузите посочени по-нататък в документа.Все пак Ви молим да се запознаете с условията на продукта.

1.Описание на продукта

Устройство за домашна автоматизация, за уреди до 1000W на канал (или според добавените по слецификация модули), посредством локална мрежа. Функциите могат да варират според предпочитанията на клиента.

2.Правила за безопасност!

Съблюдавайте правилата за работа с високо напрежение. Съблюдавайте мощността на уредите, които включвате. ВИНАГИ СЪБЛЮДАВАЙТЕ ФАЗАТА ДА Е ВКЛЮЧЕНА КОРЕКТНО

3.Ограничена гаранция

Ограничената гаранция не се признава в случай на: неспазване на указанията за експлоатация, съхранение и транспорт. Не подлежат на гаранционно обслужване всички части, които могат да бъдат увредени по невнимание на Клиента, както и непознаване на инструкцията за експлоатация на устройството. При повреди, настъпили при транспортиране, механични увреждания по корпуса или прилежащите части. Опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица. Опит за подправяне на гаранционната карта или фабричен номер. Повреди, настъпили в следствие на природни бедствия – гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др. Повреди настъпили от токови удари, от попадане на течности и насекоми в изделието и др. Исползване на устройствата с други неизправни или несъвместими модули, устройства, кабели. В упоменатите случаи дефектите се отстраняват за сметка на клиента или им се връща устройството в същия вид.

4.Правен раздел

Информация относно: безопасна експлоатация, правни въпроси и гаранционно обслужване, свързани с устройства Ели.

Този продукт се продава с ограничена отговорност, като са предвидени предвидени конкретни компенсации за купувача, в случай, че продуктът не съответства на ограничената гаранция.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНЦИДЕНТИ И/ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО Е ИНФОРМИРАН ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ.

Този продукт съдържа електронни елементи. Не отваряйте, пробивайте, разглобявайте, не използвайте във влажна и/или корозионна среда. Не поставяйте до източници на топлина, на пряка слънчева светлина, при високи температури или в микровълнова печка. Не излагайте на топлина над 50 градуса целзий и под -20 градуса целзий. Когато няма да използвате устройството дълго време, изключете захранването от контакта в мрежата.

Този продукт съдържа материали, свободно продавани в търговската мрежа. Производителя не носи отговорност, относно процедурите за производство и стандартите, по които те се произвеждат.

Този продукт, съдържа компоненти свободно продавани в търговската мрежа. Съответните компоненти са сертифицирани в съответствие с групи стандарти, определяни за съответния компонент. Производителя на устройства Ели не носи отговорност за компоненти в устройствата ели, произведени от други производители.

Внимание! За предотвратяване на риска от електрически удар, това устройство може да се отваря само от квалифициран персонал. Изключете захранващия кабел преди отваряне на устройството.

Предупреждение! За предотвратяване на опасността от пожар или електрически удар, не излагайте устройството на дъжд или влага. Вашето устройство представлява сложен продукт на електрониката. Пазете го от изпускане и физически въздействия. Не го подлагайте на резки движения. Не боядисвайте устройството, това може да ограничи или унищожи гаранцията. Други устройства със силно магнитно поле могат да влошат функционирането на вашия продукт. Не използвайте магнитни елементи около устройството. Не позволявайте устройството да престоява дълго в магнитни полета. Само техници от екипа на Ели могат да ремонтират вашето устройство! Когато се обръщате съм неквалифицирани лица да ремонтират вашето устройство, вие рискувате то да бъде повредено или да унищожите гаранцията.

Други инструкции за безопасност: Работете винаги внимателно с устройството. Дръжте го в чиста, незапрашена среда. Не го излагайте на екстремни температури. Не го изпускайте и не го изхвърляйте. Не позволявайте да бъде в близост до пламък. При включване на устройството в мрежата, внимавайте, защото има високо напрежение! (230V) Не покривайте устройството! ЗАЩИТА НА ДЕЦА: Дръжте устройството далеч от деца. Не им позволявайте да си играят с него. Те могат да наранят себе си или други деца, както и да го повредят. Вместо да им разрешавате да играят с електронното устройство, отделете време и играйте с тях.

Електростатични заряди (ЕСР) Нормалното функциониране на продукта може да бъде нарушено от ЕСР. Ако е така, рестартирайте продукта, за да възобнови нормалната си работа.

Екологични съображения: Този продукт попада в категорията на електрически / електронни устройства и може да съдържа вещества, които са потенциално опасни за околната среда и за здравето на човека. Следователно, когато устроиството стане неизползваемо, не трябва да се изхвърля с другите домашни отпадъци, а трябва да го предадете на специализиран пункт за рециклиране.

Авторско право и търговска марка. Този документ, съдържанието на това устройство и всички предварително инсталирани материали, включително лого, графики, звуци, изображения, текст, елементи на дизайна, софтуер в този продукт и документацията (наръчници, илюстрации, свързани с тях документи и т.н.) са защитени от авторско право и не могат да бъдат копирани, модифицирани или разпространявани, изцяло или частично, без разрешението на съответните притежатели на авторски права.

СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА ТОВА УСТРОЙСТВО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОПИСАНИТЕ ТУК КЛАУЗИ

Ако не сте съгласни с условията посочени в този документ, можете да преустановите ползването на устройства Ели. Производителя не носи последваща отговорност. Тази информация е предмет на периодично актуализиране. Условията посочени в този документ могат да се променят без предизвестие.